Ostrzeżenie o ryzyku

 1. Treść ostrzeżenia o ryzyku
  Dokument z ostrzeżeniem o ryzyku przekazywany jest na podstawie ustawy, regulującej świadczenie usług inwestycyjnych, prowadzenia działalności inwestycyjnej, funkcjonowanie rynku regulowanego i pozostałych powiązanych rynków, dalej–“MiFID”przy założeniu, że zamierzasz handlować z „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” (dalej– „Spółka”).
  Należy nadmienić, iż dokument z ostrzeżeniem o ryzyku nie może zawierać informacji o wszystkich zagrożeniach i aspektach, związanych z handlem kontraktami na różnicę oraz innymi produktami spekulacyjnymi w walutach obcych (na przykład, kontrakty rolling spot). Powinieneś upewnić się, że podjęte kroki są dobrze przemyślane oraz wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 2. Główne zagrożenia, związane z operacjami na kontraktach na różnicę oraz innymi produktami spekulacyjnymi
  Przed początkiem handlu kontraktami na różnicę oraz innymi produktami spekulacyjnymi, takimi jak rolling spot, musisz upewnić się, że w pełni zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest z nimi związane. Kontrakty na różnicę i rolling spot są produktami kredytowymi, dlatego zakładają wysokie ryzyko kapitałowe w porównaniu z innymi produktami finansowymi. Wartość kontraktu na różnicę i rolling spot w zależności od warunków rynkowych może zwiększać się lub zmniejszać się.
  Ze względu na fakt, że kontrakty na różnicę i rolling spot są produktami kredytowymi, udział w takim handlu może nie być dla Ciebie odpowiedni, dlatego przed zainwestowaniem w razie konieczności należy zasięgnąć niezależnej opinii. Podczas obrotu tymi narzędziami potencjał zysku musi być zrównoważony przez rozsądne zarządzanie ryzykiem, ze względu na znaczne straty, które mogą pojawić się w krótkim czasie.
  Nie rozpoczynaj handlu kontraktami na różnicę i/lub innymi produktami spekulacyjnymi w walucie obcej, jeśli nie jesteś świadomy występującego ryzyka.
 3. Utrata kapitału
  Produkty kredytowe, takie jak kontrakty na różnicę i rolling spot, niosą większe ryzyko, mogące doprowadzić do utraty całego kapitału inwestycyjnego. Jednakże należy pamiętać, iż Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited działa na zasadzie  „ochrony przed ujemnym saldem”, co oznacza, iż strata nie będzie większa niż wkład początkowy. Należy nadmienić, iż ochrona przed ujemnym saldemnie uchroniTwoich pieniędzy w sytuacji gwałtownych zmian cen na rynku, powodujących znaczący deficyt płynnych środków. W sytuacji „Niestandardowych warunków rynkowych1" Twoje saldo również może być ujemne.
  Ponadto Klient jest odpowiedzialny za wszystkie straty finansowe, powstałe w wyniku otwarcia pozycji przy pomocy tymczasowej nadwyżki wolnego depozytu zabezpieczającego na koncie handlowym, wynikającej z zyskownej pozycji, otwartej w wyniku błędnego notowania (pik) lub notowania powstałego w wyniku oczywistego błędu, później anulowanego przez spółkę, zgodnie z postanowieniami umowy o handlu z depozytem zabezpieczającym.
  Mimo to, w sytuacji wystąpienia zjawiska siły wyższej2, Klient musi zdawać sobie sprawę z ryzyka ewentualnych strat i je akceptować.
 4. Korzystanie z funduszy pożyczkowych
  W warunkach handlu z depozytem zabezpieczającym nawet niewielki ruch na rynku może mieć istotny wpływ na zdeponowane środki pieniężne Klientów. Należy nadmienić, że handel na wszystkich kontach odbywa się z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych. Klient musi mieć na uwadze, że jeśli sytuacja na rynku będzie dla niego niekorzystna, łączne straty mogą przewyższyć jego zdeponowane środki pieniężne.
  Przed zainwestowaniem w narzędzie handlu z depozytem zabezpieczającym lub w jakąkolwiek inną strategię handlową, powinieneś szczegółowo zapoznać się z całym ryzykiem, by mieć pewność, że możesz sobie pozwolić na ewentualną stratę zainwestowanych środków w przypadku niekorzystnej sytuacji rynkowej.
 5. Ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności
  Handlując kontraktami na różnicę i rolling spot, właściwie zawierasz transakcję pozagiełdową; to znaczy, że żadna pozycja otwarta w „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited”, nie może zostać zamknięta przy pomocy jakiejkolwiek innej spółki. Transakcje pozagiełdowe wiążą się z większym ryzykiem w stosunku do operacji prowadzonych na rynku regularnym, na przykład na tradycyjnej giełdzie; jest to spowodowane faktem, że w transakcjach pozagiełdowych nie ma kontrahenta centralnego, a każda ze stron transakcji ponosi określone ryzyko kredytowe. W konsekwencji, jesteś narażony na ryzyko kredytowe w sytuacji niewywiązania się z płatności lub niewypłacalności spółki.
  W przypadku niewypłacalności lub niewywiązania się z płatności przez spółkę może dojść do likwidacji lub zamknięcia pozycji bez zgody klienta. W pewnych okolicznościach Klientowi mogą nie zostać zwrócone realne aktywa, dostarczone przez niego jako depozyt, przez co zostanie zmuszony do przyjęcia wszelkich dostępnych płatności w gotówce lub w jakikolwiek inny sposób uznany za akceptowalny.
  Należy zauważyć, że wydzielone środki pieniężne Klienta objęte są środkami ochrony, przewidzianymi w obowiązujących rozporządzeniach. „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego Inwestorów (ICF) dla klientów firm inwestycyjnych, których działalność regulowana jest w Republice Cypru. Klientowi przysługuje prawo do rekompensaty w ramach ICF w przypadku, gdy spółka nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w stosunku do żądań Klienta. Maksymalna kwota rekompensaty, wypłacanej ubezpieczonym klientom („wnioskodawca”), mającym prawo do rekompensaty, wynosi dwadzieścia tysięcy euro. Podana kwota zabezpieczenia jest stosowana do łącznej kwoty roszczeń wnioskodawcy wobec uczestnika ICF (tzn., spółki), niezależnie od liczby rachunków, waluty i miejsca świadczenia usług. Więcej informacji o ICF i ubezpieczeniu klientów znajduje się pod linkiem: http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.
 6. Ryzyko rynkowe
  Kontrakty na różnicę i pozostałe operacje, mające związek z walutą obcą, podlegają wpływom wydarzeń na rynku, między innymi, zmian sytuacji politycznej i ekonomicznej w kraju, klęsk żywiołowych itp., mogących znacząco wpłynąć na cenę lub dostępność danego instrumentu bazowego. W zależności od instrumentów bazowych danego kontraktu, jesteś narażony na różnego rodzaju ryzyko, między innymi na ryzyko kapitału, ryzyko stopy procentowej, ryzyko towarowe oraz ryzyko kursu walut.
  Dlatego przed wejściem na ten rynek, powinieneś wnikliwie przeanalizować swoje cele inwestycyjne, poziom wiedzy i doświadczenia oraz gotowość do podjęcia ryzyka.
 7. Płynność
  Niektóre aktywa bazowe mogą przestać być natychmiastowo płynne w wyniku zmniejszenia popytu na takie instrumenty, co oznacza, że klient może nie być w stanie otrzymać informacji o ich wartości lub poziomie powiązanego ryzyka.
 8. Ryzyko techniczne
  Klient jest narażony na ryzyko straty finansowej, mogącej powstać na skutek możliwej awarii systemu, w wyniku czego wydane przez niego dyspozycje nie są realizowane zgodnie z jego instrukcjami lub w ogóle nie są realizowane. W sytuacji jakiejkolwiek awarii systemu, spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  Za „awarię systemu” należy uznać następujące zdarzenia:
  1. Awaria, nieprawidłowe działanie lub niewłaściwe użycie sprzętu/oprogramowania Klienta lub spółki;
  2. Słabe połączenie z internetem zarówno ze strony Klienta jak i spółki, jak i obu stron, zakłócenia lub przerwanie transmisji danych, uszkodzenie sieci elektroenergetycznej, atak hakerski lub przeciążenie sieci;
  3. Nieprawidłowe ustawienia terminalu Klienta;
  4. Opóźniona aktualizacja terminalu Klienta;
  5. Nieprzestrzeganie przez Klienta obowiązujących zasad opisanych w podręczniku użytkowania terminalu Klienta i na stronie spółki.

 9. Platforma handlowa
  Klient akceptuje fakt, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o cenie są notowania przedstawiane na realnym/aktualnym serwerze; serwis ten może być uszkodzony, w wyniku czego klient może nie otrzymać informacji o cenie.
  Klient regularnie powinien korzystać z opcji pomocy dostępnej w menu lub z podręcznika użytkownika platform handlowych.
 10. Informacje
  Klient może ponieść straty finansowe w wyniku otrzymania z opóźnieniem lub w ogóle nieotrzymania powiadomień wysyłanych przez spółkę.
  Klient potwierdza, że niezaszyfrowane informacje, przesyłane pocztą elektroniczną, nie są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.
  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poufność informacji otrzymanych od spółki i akceptuje ryzyko poniesienia wszelkich strat finansowych wynikających z nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do konta handlowego Klienta.
  Spółka nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy osoby trzecie otrzymują dostęp do informacji, włącznie z adresami elektronicznymi, korespondencją elektroniczną i danymi osobowymi przy wysyłce wyżej wymienionych spółce lub dowolnie innej stronie, w odpowiednich przypadkach, za pośrednictwem Internetu lub innych sieciowych środków łączności, telefonu lub innych środków elektronicznych. Jednakże należy zaznaczyć, że spółka podejmuje wszelkie możliwe środki, by zabezpieczyć przetwarzanie danych osobowych Klienta w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo, włączając możliwą ochronę przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem i przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 11. Ryzyko stron trzecich 
  Spółka może wykonywać przelewy środków finansowych, otrzymanych od klienta, stronie trzeciej (na przykład, do banku, brokera, kontrahenta pozagiełdowego lub organizacji clearingowej) w celu ochrony lub kontroli transakcji wykonywanej przez taką stronę lub z nią, bądź też w celu wypełnienia zobowiązania Klienta co do zabezpieczenia (na przykład, żądanie początkowego depozytu zabezpieczającego) dla transakcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania strony trzeciej, na rzecz której dokona przelewu środków finansowych, otrzymanych od Klienta.
  Strona trzecia, której spółka przelewa środki finansowe Klienta, może przechowywać je na rachunku skonsolidowanym; przy czym oddzielenie ich od innych funduszy własnych lub od funduszy innych klientów spółki może być niemożliwe. W przypadku uznania niewypłacalności lub przeprowadzenia jakichkolwiek analogicznych procedur w stosunku do takiej strony trzeciej, spółka w imieniu klienta może mieć jedynie niezabezpieczone roszczenie w stosunku do strony trzeciej, a klient jest narażony na ryzyko, że środki otrzymane przez spółkę od strony trzeciej nie wystarczą do zaspokojenia roszczeń klienta dotyczących odpowiedniego konta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani zobowiązań za poniesione w wyniku tego straty.
  Spółka może w imieniu Klienta przetrzymywać środki poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Tryb normatywnie-prawny, mający zastosowanie w takiej instytucji kredytowej różni się od systemu funkcjonującego na Cyprze i w sytuacji uznania niewypłacalności lub zaistnienia analogicznej procedury w odniesieniu do instytucji kredytowej dla środków Klienta, może być zastosowane inne podejście niż tego, które byłoby zastosowane, gdyby te środki były przechowywane na koncie bankowym na Cyprze lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność, działania lub zaniechania stron trzecich określonych w niniejszym paragrafie.
  Spółka może deponować środki klienta w instytucji depozytowej, która może mieć zabezpieczający udział, prawo zatrzymania lub potrącenia w odniesieniu do takich środków.
  Bank lub broker, za pośrednictwem którego działa spółka, mogą mieć interes sprzeczny z interesem Klienta.
 12. Dodatkowe ostrzeżenia
  1. Prawo do aktywów bazowych
   Klient nie ma praw ani obowiązków związanych z aktywami bazowymi, związanymi z jego transakcjami pochodnymi. Klient jest świadomy, iż operacje na różnicę/rolling spot, mogą posiadać różne aktywa bazowe, takie jak akcje, indeksy, waluty i surowce. Klient rozumie również, iż korzystanie z pożyczonych środków powoduje, że inwestowanie w kontrakty na różnicę i rolling spot stają się bardziej ryzykowne od inwestowania w same aktywa bazowe.
  2. Opodatkowanie
   Mimo że inwestowanie w kontrakty na różnicę nie zakłada fizycznego przydzielenia podstawowego narzędzia finansowego, w razie konieczności należy zasięgnąć niezależnej porady podatkowej w celu ustalenia, czy podlega się obowiązkowi podatkowemu, włączając w to opłatę skarbową.
  3. Konta inwestycyjne menedżerów
   „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” świadczy niniejszą usługę, jednak nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji zarządczych i inwestycyjnych, związanych z rachunkami inwestycyjnymi menedżerów. Nie należy opłacalności z przeszłości wykorzystywać jako gwarancji przyszłego zysku z kont inwestycyjnych menedżerów.
  4. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
   Klient jest zobowiązany do utrzymywania minimalnego obowiązującego poziomu depozytu zabezpieczającego dla swoich otwartych pozycji. Klient jest zobowiązany do monitorowania salda na swoim koncie. Klient może otrzymać żądanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci wniesienia uzupełniających środków pieniężnych, jeżeli depozyt zabezpieczający na obecnym koncie jest zbyt niski.  „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” ma prawo do likwidacji wybranych lub wszystkich otwartych pozycji w przypadku nieutrzymywania minimalnego wymaganego depozytu zabezpieczającego, co może doprowadzić do zamknięcia pozycji Klienta ze stratą, za co odpowiedzialność poniesie Klient.
  5. Zawieszenie handlu
   W określonych warunkach handlowych likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Sytuacja ta może mieć miejsce w przypadku nagłej zmiany ceny, jeżeli cena w czasie jednej sesji giełdowej rośnie lub spada w takim stopniu, że zgodnie z zasadami giełdy handel zostaje zawieszony lub ograniczony. Wydanie polecenie sprzedaży papierów wartościowych według najkorzystniejszego kursu, nie zawsze ograniczy straty do zaplanowanych sum, gdyż ze względu na warunki rynkowe nie jest możliwe wykonanie takiego zlecenia po ustalonej cenie. Ponadto, przy określonych warunkach rynkowych wykonanie zlecenia sprzedaży papierów wartościowych według najkorzystniejszego kursu może być niższe od z góry ustalonej ceny, a odniesione straty mogą być wyższe, niż oczekiwano.
  6. Konflikt interesów
   „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” jest kontrahentem we wszystkich transakcjach, zawieranych na podstawie umowy o handlu z depozytem zabezpieczającym, w związku z tym „Alfa Capital Holdings (Cyprus)” może znaleźć się w konflikcie z interesami Klientów. Jednakże „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” zobowiązuje się postępować uczciwie, sprawiedliwie i zgodnie z najlepszym interesem Klienta. Jeśli podjęte środki są niewystarczające, by uniknąć lub uregulować konflikt interesów w stosunku do Klienta, to „Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited” informuje o konflikcie interesów przed przedłużeniem współpracy z Klientem. Więcej informacji o konflikcie interesów znajduje się w Warunkach współpracy

Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to produkty z dźwignią kredytową, dla których termin płatności następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Inwestując w CFD, zgadzasz się na wysoki poziom ryzyka, przez co możesz stracić cały włożony kapitał. Odsetki nie są gwarantowane.

Klient nie powinien ryzykować większej kwoty niż ta, którą gotowy jest stracić. Przed zdecydowaniem się na handel, Klient musi być pewny, że zdaje sobie sprawę ze związanego z tym ryzyka i wziąć pod uwagę swoje doświadczenie. Klient, w razie potrzeby, może zasięgnąć porady niezależnego specjalisty finansowego. 

1. W sytuacji niestandardowych warunków rynkowychkontrakty na różnicę i rolling spot mogą szybko wahać się, odzwierciedlając nieprzewidziane zdarzenia, których zarówno spółka jak i Klient nie są w stanie kontrolować. W rezultacie, spółka może nie być w stanie wykonać zlecenia klienta po podanej cenie, a polecenie sprzedaży papierów wartościowych według najkorzystniejszego kursu nie daje gwarancji ograniczenia strat Klienta. Należy zauważyć, iż na ceny kontraktów na różnicę oraz rolling spot wpływają między innymi realizacja państwowych, rolnych, komercyjnych i handlowych przepisów i programów oraz krajowe i międzynarodowe wydarzenia społeczno-ekonomiczne i polityczne.

2. Sytuacja siły wyższejobejmuje między innymi następujące zjawiska: (a) zdarzenia lub okoliczności, których spółka nie jest w stanie kontrolować, w tym między innymi pożar, strajk, powstanie lub bunt, embargo, katastrofa, żądania lub nakazy organów państwowych, awaria komputerów lub zasilania, odcięcie linii telekomunikacyjnych; (b) wszelkie działania, zdarzenia, incydenty (w tym między innymi wszelkie strajki, powstania i niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, wojny, konflikty przemysłowe, działania i polecenia wszelkich organów i urzędów państwowych), uniemożliwiające utrzymanie porządku na rynku dla jednego lub kilku narzędzi handlowych, do których stosuje się umowę o handlu z depozytem zabezpieczającym; (c) zawieszenie lub zamknięcie jakiegokolwiek rynku lub anulowanie lub niezajście jakiegoś wydarzenia, na podstawie którego spółka opiera swoje notowania lub wydarzenia, którego dotyczą w jakiś sposób takie notowania, ustanowienie ograniczeń, specjalnych lub niestandardowych warunków handlu na dowolnym rynku lub jakimkolwiek zdarzeniu; (d) pojawienie się nadmiernego ruchu na poziomie jakiejkolwiek transakcji i/lub na poziomie rynku głównego lub oczekiwanie (w rozsądnych okolicznościach) takiego ruchu; (e) jakiekolwiek awarie lub wadliwe działanie sprzętu do transmisji, komunikacji, sprzętu komputerowego, awarie zasilania, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego; (f) niewywiązanie się z jakiegokolwiek powodu ze swoich obowiązków przez dowolnego dostawcę, brokera-pośrednika, agenta lub zleceniodawcy spółki, powiernika, depozytariusza, dealera, giełdę, organizację rozliczeniową, organizację regulacyjną lub samoregulacyjną .

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to są produkty z dźwignią, termin płatności wg których następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Klient nie musi ryzykować kwotą większą, niż tą, którą jest gotów stracić. Zanim zdecydujesz się na handel, zapoznaj się z informacjami na temat ryzyka - weź pod uwagę swoje doświadczenie. Klient, w razie potrzeby może zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. CFD – to są produkty z dźwignią, termin płatności wg których następuje, gdy Klient zdecyduje się zamknąć istniejącą otwartą pozycję. Klient nie musi ryzykować kwotą większą, niż tą, którą jest gotów stracić. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty na różnicę cen (CFD) są złożonymi produktami finansowymi, które zdecydowanie nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Proszę przeczytać Powiadomienie o ryzykach Alfa-Forex.