Polityka poufności


 1. Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana przez Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (dalej: „ACC”, „Spółka”, „my”, „nas”, „nasz”). Odnosi się ona do osób fizycznych będących aktualnymi lub potencjalnymi klientami ACC lub występującymi w roli upoważnionych przedstawicieli podmiotów prawnych lub osób fizycznych, które są aktualnymi lub potencjalnymi klientami ACC lub są dyrektorami lub właścicielami podmiotów prawnych, które są aktualnymi lub potencjalnymi klientami ACC (dalej: „Użytkownik”, „Twój”). Ponadto niniejsza Polityka Prywatności dotyczy także osób fizycznych, które miały takie relacje biznesowe z ACC w przeszłości.
 2. ACC szanuje prywatność Użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby ich dane osobowe przetwarzać w sposób uczciwy i transparentny. Podczas przetwarzania danych osobowych otrzymanych od Użytkowników ACC podlega przepisom unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 oraz wszystkim przepisom prawa i regulacjom dotyczącym ochrony danych Republiki Cypru. W myśl przepisów RODO ACC jest administratorem danych osobowych Użytkowników, co oznacza, że samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.
 3. Niniejsza Polityka prywatności zawiera, między innymi, następujące kluczowe informacje:
     a.   kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez ACC oraz cele tego przetwarzania;
     b.   podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
     c.   odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych Użytkowników;
     d.   zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
     e.   prawa Użytkownika na gruncie obowiązujących przepisów oraz wyjaśnienie, jak z tych praw skorzystać.
 4. Na potrzeby niniejszej Polityki określenie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, które pozwalają go zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio. „Przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności lub serie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, przechowywanie, używanie, ujawnianie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jesteśmy

 1. ACC to licencjonowana firma inwestycyjna zarejestrowana na Cyprze pod numerem HE78416 i podlegająca cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) pod numerem licencji 025/04. Siedziba ACC mieści się pod adresem 5, Themistokli Dervi, Elenion Building, 2nd floor, 1066, Nikozja, Cypr.
 2. ACC jest upoważniona przez CySEC do prowadzenia działalności inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Alfa Capital Markets („ACM”) – jej zarejestrowanej przez FCA londyńskiej filii. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy także ACM.
 3. Pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych przez ACC prosimy kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail GDPR_dpo@alfacapital.com.cy lub listownie na adres 3, Themistoklis Dervis Street, Julia House, 4th floor, 1066, Nikozja, Cypr.

Gromadzenie danych osobowych

 1. Podczas rejestracji konta w ACC użytkownik jest proszony o podanie następujących danych osobowych:
     a.   Dane personalne, takie jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, narodowość, adres domowy, numer paszportu lub dowodu osobistego, informacja dotycząca FATCA/CRS (rezydencja podatkowa, numer identyfikacji podatkowej), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), dane konta bankowego, wykonywany zawód oraz informacja, czy Użytkownik zajmuje lub zajmował w przeszłości eksponowane stanowisko publiczne (dotyczy osób piastujących urzędy publiczne).
     b.   Informacje finansowe, takie jak dochody, źródło pochodzenia środków oraz cele inwestycyjne.
     c.   Dokumenty potwierdzające tożsamość i miejsce zamieszkania, na przykład paszport lub krajowy dowód tożsamości albo rachunki za usługi komunalne bądź wyciągi bankowe.
 2. Ponadto możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe ze źródeł publicznych (np. z Wydziału Rejestru Spółek oraz Syndyka, prasy, internetu) oraz z narzędzi do zarządzania ryzykiem, takich jak baza danych World-Check.

Dane dzieci

 1.  ACC nie świadczy żadnych usług na rzecz dzieci ani nie przetwarza żadnych danych osobowych dotyczących dzieci, przy czym za dzieci uznaje osoby w wieku poniżej osiemnastu (18) lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Bardzo poważnie traktujemy kwestie ochrony prywatności i danych osobowych naszych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście, na poniższych zasadach:
     a.   W celu wywiązania się z umowy
  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na wywiązywanie się z warunków umowy, a dokładnie umów handlowych, w których Użytkownik jest stroną, lub w celu podjęcia kroków na żądanie Klienta przed zawiązaniem umowy. Aby móc świadczyć usługi administracyjne na rzecz Użytkownika i zarządzać relacjami z nim, musimy gromadzić pewne informacje na temat jego tożamości, sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych.
     b.   W celu wykonania obowiązku prawnego
  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne dla wykonania obowiązków prawnych, wynikających z pewnych przepisów prawa, którym podlega ACC, np. europejskiej dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID II”) i odpowiednich zapisów Ustawy o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych Republiki Cypru, europejskich i cypryjskich przepisów przeciw wykorzystywaniu systemu finansowego do celów prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wspólnych norm w zakresie sprawozdawczości („CRS”), rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego („EMIR”), ustawy o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych (FATCA). Spełnienie tych obowiązków prawnych wymaga, między innymi, stosowania procedur i procesów weryfikacji tożsamości, stosowania środków przeciw praniu brudnych pieniędzy, przechowywania danych osobowych przez określony czas, ujawniania danych osobowych organom nadzorującym oraz innym organom regulacyjnym i władzom publicznym, itp.
     c.   Do realizacji słusznych interesów ACC
  ACC przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji własnych słusznych interesów, pod warunkiem, że nie naruszają one interesów, praw podstawowych ani wolności Użytkowników. Te słuszne interesy obejmują interesy biznesowe lub komercyjne, a do przykładów odpowiednich czynności związanych z tym przetwarzaniem zaliczają się: przygotowywanie linii obrony w sporach sądowych, zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, prowadzenie działalności oraz rozwijanie i promowanie produktów i usług.

Obowiązek dostarczania nam danych osobowych ciążący na Użytkowniku

 1. Dostarczenie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy z ACC. Jako klient ACC, użytkownik ma wynikający z umowy i ustawy obowiązek przekazania aktualnych i dokładnych oraz aktualizowania danych osobowych opisanych w punkcie 7 niniejszej Polityki Prywatności. Niedostarczenie takich danych uniemożliwi nam rozpoczęcie lub kontynuację stosunków biznesowych, ponieważ nie będziemy w stanie spełnić naszych obowiązków prawnych.

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych Użytkowników

 1. W trakcie wykonywania naszych biznesowych i ustawowych obowiązków oraz w celu prowadzenia słusznych interesów biznesowych, dane osobowe Użytkownika możemy ujawnić:
     a.   Organom nadzorującym oraz innym organom regulacyjnym i władzom publicznym na żądanie lub jeśli jest to wymagane. Do instytucji tego rodzaju zaliczają się na przykład cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Jednostki ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (MOKAS), organy ścigania.
     b.   Innym podmiotom należącym do Alfa Group.
     c.   Audytorom, prawnikom, konsultantom i innym zewnętrznym doradcom ACC, na podstawie umów o zachowaniu poufności.
     d.   Podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy pomagające nam w efektywnym dostarczaniu naszych usług poprzez udostępnianie nam wiedzy technicznej, rozwiązań i wsparcia, firmy przechowujące pliki i rejestry.
  Wszystkie podmioty przetwarzające dane powołane przez nas do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu są związane umową do przestrzegania przepisów RODO.

Przesyłanie danych osobowych za granicę

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przesłane do krajów trzecich (tzn. krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), do odbiorców wymienionych w punkcie 12 powyżej oraz w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe Użytkowników możemy wysłać do krajów, w których obowiązuje inne prawo oraz obowiązują inne wymogi dotyczące ochrony danych. Niemniej jednak podmioty prowadzące działalność w tych krajach są zobowiązane przestrzegać europejskich norm ochrony danych podczas przetwarzania danych osobowych naszych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników przesyłamy do krajów trzecich na podstawie standardowych klauzul prawnych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, pozwalające zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym ochronę przed nieupoważnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub przypadkowym uszkodzeniem bądź zniszczeniem danych. Podejmujemy uzasadnione kroki mające na celu zapewnienie, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były dokładne, i w razie potrzeby, aktualne. Od czasu do czasu możemy prosić Użytkownika o potwierdzenie dokładności jego danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe, które są niedokładne w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane, były niezwłocznie usuwane lub poprawiane. Ponadto dbamy, aby gromadzone przez nas dane osobowe były odpowiednie, istotne i ograniczone do niezbędnego minimum w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez cały okres trwania relacji biznesowej między nami a Użytkownikiem oraz przez pięć (5) lat po zakończeniu tej relacji, chyba że otrzymamy inne żądanie od kompetentnego organu, zgodne z europejskim i cypryjskim prawem przeciw wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID II”) oraz Ustawą o Usługach i Działalności Inwestycyjnej i Rynkach Regulowanych Republiki Cypru. Dane Użytkownika możemy przechowywać dłużej, jeśli na ich usunięcie nie pozwolą nam kwestie prawne lub regulacyjne. W szczególności okres przechowywania danych nie jest ograniczony w przypadku oczekujących postępowań sądowych lub dochodzeń, wszczętych przez władze publiczne, pod warunkiem, że w każdym przypadku Spółka została poinformowana o tych oczekujących postępowaniach sądowych lub dochodzeniach wszczętych przez władze publiczne w okresie opisanym powyżej.

Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma następujące prawa w stosunku do swoich danych osobowych, które kontrolujemy i przetwarzamy:
     a.   Prawo do żądania dostępu do, lub kopii, danych osobowych wraz z informacją dotyczącą sposobu ich przetwarzania.
     b.   Prawo do żądania poprawienia niedokładnych danych osobowych Użytkownika.
     c.   Prawo do żądania, gdy istnieją ku temu podstawy prawne i nie mamy dobrego powodu, by kontynuować przetwarzanie, usunięcia twoich danych osobowych.
     d.   Prawo do sprzeciwu, w odniesnieniu do konkretnej sytuacji Użytkownika, wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie słuszcznego interesu ACC. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że dowiedziemy istnienia przekonujących podstaw do kontynuacji tego przetwarzania, które mają charakter nadrzędny nad interesami, prawami i wolnością Użytkownika bądź do ustalenia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw w przypadkach, gdy jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i wówczas zaprzestaniemy takiego przetwarzania jego danych osobowych.
     e.   Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Użytkownikowi w następujących okolicznościach: i) dane osobowe Użytkownika są niedokładne i konieczne jest zaprzestanie ich przetwarzania do czasu weryfikacji, ii) dane osobowe Użytkownika zostały użyte w sposób niezgodny z prawem, iii) nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale Użytkownik chce, abyśmy je zachowali na wypadek roszczeń prawnych, iv) Użytkownik zgłosił już sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych i czeka na potwierdzenie z naszej strony, czy mamy prawne podstawy do przetwarzania jego danych.
     f.   Prawo do przesłania danych osobowych do innego administratora w zakresie mającym zastosowanie.
     g.   Prawo do wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody, zanim ta została wycofana.
     h.   Prawo do wniesienia skargi w odniesieniu do przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika. Skargę można złożyć za pomocą naszego formularza do składania skarg ( https://alfaforex.com/en/about/documents). Jeśli Użytkownik uważa, że jego wątpliwości nie zostały właściwie rozstrzygnięte przez nas, ma prawo złożyć skargę do biura komisarza ds. ochrony danych Republiki Cypru. Informacje na temat sposobu składania zażalenia znajdują się na stronie internetowej biura ( http://www.dataprotection.gov.cy).

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Decyzja dotycząca nawiązania stosunków biznesowych z Użytkownikiem nie jest podejmowana na podstawie automatycznego przetwarzania jego danych osobowych. Niektóre dane Użytkownika możemy przetwarzać automatycznie, w celu oceny pewnych dotyczących go aspektów (profilowanie), co pozwoli nam zrealizować zawartą z nim umowę, w następujących okolicznościach:
     a.   Ocena stosowności: Przy użyciu udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi w internetowym kwestionariuszu dla klientów Alfa-Forex, marki, której właścicielem jest ACC, nasz system automatycznie ocenia odpowiedniość usługi lub produktu na podstawie naszej wiedzy i naszego doświadczenia. Jeśli na podstawie wyników oceny stosowności Spółka zdecyduje, że usługa lub produkt nie są odpowiednie dla Użytkownika, Spółka może nie zaoferować tej usługi lub tego produktu Użytkownikowi.
     b.   Ocena odpowiedniości: Spółka, świadcząc usługi inwestycyjne zarządzania portfelem, lub udzielając porad inwestycyjnych, musi uzyskać niezbędne informacje dotyczące wiedzy lub potencjalnej wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz zdolności do ponoszenia strat klienta, aby mieć możliwość zarekomendowania usług i produktów, które będą odpowiednie do sytuacji klienta. Przy użyciu odpowiedzi udzielonych przez klienta w naszych kwestionariuszu internetowym nasz system automatycznie oceni odpowiedniość określonych usług i produktów dla niego.
     c.   Monitorowanie kont i transakcji klienta: Informacje otrzymane podczas procesu rejestracji są porównywane z aktywnością handlową Użytkownika oraz dokonywanymi przez niego depozytami i wypłatami. Oceny danych, wliczając monitorowanie transakcji, dokonuje się w ramach zwalczania procederu prania pieniędzy i oszustw.

Marketing bezpośredni 

 1. Dane osobowe Użytkownika możemy przetwarzać w celu skontaktowania się z nim, przede wszystkim za pomocą poczty elektronicznej, w celu dostarczenia mu informacji dotyczących produktów i usług, które mogą być dla niego interesujące. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uważane za wykonywane w słusznym interesie Spółki. Jeśli jednak Użytkownik nie chce otrzymywać od nas korespondencji w ramach marketingu bezpośredniego, w każdej chwili może z niej zrezygnować, kontaktując się z ACC w taki sam sposób, jak zawsze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres naszego inspektora ochrony danych. Gdy Użytkownik zrezygnuje z subskrypcji, przestaniemy do niego wysyłać wiadomości promocyjne, ale nadal będziemy się z nim kontaktować w zakresie niezbędnym do realizacji usług, których zażądał.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

 1. Spółka może wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o istotnych zmianach, ale zalecane jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby zawsze mieć aktualne informacje na temat sposobu przetwarzania i ochrony przez nas danych osobowych.

Pliki cookie

 1. Plik cookie to niewielka ilość informacji przechowywana w komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika przez witrynę, którą odwiedził. Pliki te ułatwiają przeglądanie naszej witryny internetowej i dostarczają nam informacji na temat sposobu korzystania z niej przez użytkowników. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania przez nas plików cookie znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
Callback
Callback
Prześlij nam swój numer, a my oddzwonimy

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.

68Ostrzeżenie o ryzyku: 75% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.

Ostrzeżenie o ryzyku: 68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.