Upozornění na riziko

 1. Rozsah uvedených rizik
  Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (dále jako „Společnost“) provozuje své činnosti v souladu s kyperským zákonem L.87(I)/2017 „o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích“ z roku 2017. Všechny nabízené služby podléhají směrnici 2014/65/EU o trzích s finančními nástroji a nařízení 600/2014 o trzích s finančními nástroji (dále jako „MiFID II“).Tento dokument o rizicích je poskytován na základě požadavků výše uvedené legislativy, které se vztahují na poskytování investičních služeb, provádění investičních činností, provozování regulovaných trhů a dalších souvisejících trhů.
  Upozorňujeme, že tento dokument o rizicích nemůže upozorňovat na všechna rizika a hlediska obchodování s CFD a jinými spekulativními produkty Forex (např. „rolling spots“). Musíte zajistit, aby vaše rozhodnutí byla činěna na základě dostatečných informací. Přinejmenším byste měli zvažovat následující.
 2. Hlavní rizika spojená s obchodováním s CFD a dalšími spekulativními produkty
  Před obchodováním s CFD a jinými spekulativními produkty, např. „rolling spots“, se musíte ujistit, že rozumíte všem souvisejícím rizikům. CFD a „rolling spots“ jsou produkty využívající pákový efekt, a proto zahrnují pro investovaný kapitál v porovnání s jinými finančními produkty zvýšenou míru rizika. Hodnota CFD nebo „rolling spots“ se může v závislosti na tržních podmínkách zvyšovat nebo snižovat.
  Vzhledem k tomu, že CFD a „rolling spots“ jsou produkty využívající pákový efekt, nemusí být pro vás takové obchodování vhodné. Proto lze doporučit podle potřeby před zahájením obchodování vyhledat nezávislé odborné poradenství. Vzhledem k významným ztrátám, které mohou vzniknout ve velmi krátkém časovém období při obchodování s těmito nástroji, musí být potenciál zisku vyvážen obezřetným řízením rizik.
  Nezačínejte obchodovat s CFD a/nebo jinými spekulativními produkty Forex, pokud nerozumíte rizikům, která s tím souvisejí.
 3. Ztráta kapitálu a pákový efekt
  Při maržovém obchodování mohou mít i malé pohyby trhu významný dopad na uložené prostředky zákazníka, jelikož obchody ze všech účtů jsou prováděny s pákovým efektem. Při využití pákového efektu a při pohybu trhu v neprospěch investora může investor utrpět ztrátu větší, než byla výše původně vloženého kapitálu. Naše společnost však uplatňuje „ochranu proti zápornému zůstatku“, to znamená, že nemůžete ztratit více, než činila vaše původní investice.
  Zákazník je odpovědný za veškeré finanční ztráty způsobené otevřením pozice využívající přechodně nadbytečnou volnou marži na účtu pro obchodování získanou ze ziskové pozice otevřené při chybové ceně (Spike) nebo při ceně obdržené v důsledku zjevné chyby, kterou naše společnost později zrušila v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o maržovém obchodování.
  Kromě toho v případě vzniku události vyšší moci1 zákazník chápe a přijímá riziko možných finančních ztrát.
  Před investováním do nástrojů maržového obchodování nebo do jakékoli jiné obchodní strategie je nutno rozumět všem rizikům a dbát na investování pouze takové výše finančních prostředků, které si v případě, že se trh pohne nepříznivým směrem, můžete dovolit ztratit.
 4. Riziko platební neschopnosti
  Při obchodování s CFD a „rolling spotu“ probíhá transakce mimo burzu (dále jako „OTC“), to znamená, že žádnou pozici otevřenou naší společností nemůže zavřít žádný jiný subjekt. Transakce OTC mohou ve srovnání s transakcemi na regulovaných trzích, např. tradičních burzách, znamenat vyšší riziko; to je způsobeno skutečností, že v transakcích OTC neexistuje centrální protistrana a obě strany transakce nesou jisté riziko platební neschopnosti. V důsledku toho dochází k vystavení riziku platební neschopnosti způsobené dočasnou nebo trvalou zadlužeností naší společnosti.
  Platební neschopnost nebo neplnění závazků na straně naší společnosti může vést k likvidaci nebo zavírání pozic bez souhlasu zákazníka. Za určitých okolností nemusí zákazník skutečná aktiva, která použil pro ručení, dostat zpět a možná bude muset podle vhodnosti přijmout jakékoli dostupné peněžní platby nebo jiné způsoby náhrady.
  Je nutno poznamenat, že oddělené peněžní prostředky zákazníků podléhají ochraně vyplývající z platných nařízení. Naše společnost se podílí na fondu pro odškodnění investorů (ICF) určeném pro neprofesionální zákazníky investičních firem regulovaných Kyperskou republikou. Pokud naše společnost není schopna plnit své povinnosti a závazky, mají zákazníci na základě požadavku nárok na odškodnění z ICF. Maximální výše náhrady k vyplacení krytým zákazníkům („žadatelům“), kteří budou považováni za způsobilé pro odškodnění, činí dvacet tisíc eur. Uvedené krytí se vztahuje na celkový počet nároků žadatele vůči členovi ICF (tj. naší společnosti) bez ohledu na počet účtů, měnu a místo poskytování služby. Další informace o ICF a krytých zákaznících naleznete na následujícím odkaze: http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.
 5. Tržní rizika
  CFD a jiné transakce související s trhem Forex jsou vystaveny tržním událostem, například zavádění státních, zemědělských, obchodních a obchodovacích programů a směrnic, národním a mezinárodním socioekonomickým a politickým událostem, přírodním katastrofám atd., které ovlivňují cenu a dostupnost daného podkladového aktiva. V závislosti na konkrétním aktivu dochází k vystavení různým druhům tržních rizik souvisejících např. s událostmi na akciové burze, se změnami úrokové míry, s obchodováním s komoditami a s událostmi na devizovém trhu.
  Proto je před vstupem na takový trh nutno pečlivě zvažovat své investiční cíle, úroveň znalostí a zkušeností a také ochotu riskovat.
 6. Likvidita podkladového aktiva
  Některá z podkladových aktiv nemusí být kvůli snížené poptávce okamžitě likvidní, a proto zákazník nemusí být schopen získat informace o jejich hodnotě nebo rozsahu souvisejících rizik.
 7. Technická rizika
  Zákazník je vystaven riziku finanční ztráty, která by mohla vzniknout v důsledku případných závad systému. Ve výsledku příkaz zákazníka nemusí být proveden podle jeho pokynů, případně nemusí být proveden vůbec. Naše společnost nepřijímá za takové závady systému žádnou odpovědnost.
  Za „závady systému“ je nutno považovat následující druhy událostí:
  1. závada, porucha nebo nesprávné použití hardwaru či softwaru ze strany zákazníka nebo naší společnosti;
  2. nevyhovující internetové připojení buď na straně zákazníka, nebo naší společnosti, případně na obou stranách, jeho přerušení či výpadky, jakož i přerušení a výpadky veřejné elektrické napájecí sítě, útoky hackerů nebo přetížené připojení;
  3. chybná nastavení na klientském terminálu;
  4. opoždění aktualizací klientského terminálu;
  5. nedodržení příslušných pravidel uvedených v uživatelské příručce ke klientskému terminálu a na webových stránkách naší společnosti ze strany zákazníka.
 8. Obchodní platforma
  Zákazník souhlasí s tím, že jediným spolehlivým zdrojem informací o cenách jsou nabídky uvedené na serveru v reálném čase. Tato služba může být narušena a v důsledku toho se informace o cenách nemusejí k zákazníkovi dostat.
  Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat nabídku nápovědy nebo uživatelskou příručku k obchodní platformě.
 9. Komunikace
  Zákazník může být vystaven finančním ztrátám způsobených tím, že obdržel oznámení zaslané společností se zpožděním, nebo jej neobdržel vůbec.
  Zákazník bere na vědomí, že nešifrované informace zasílané e-mailem nejsou chráněny před neoprávněným přístupem.
  Zákazník je plně odpovědný za ochranu informací obdržených od naší společnosti a přijímá riziko finančních ztrát způsobených neoprávněným přístupem třetí strany k jeho obchodnímu účtu.
  Naše společnost nenese žádnou odpovědnost, pokud jakékoli třetí osoby získají přístup k informacím včetně elektronických adres, elektronické komunikace a osobních údajů při předávání výše uvedených informací naší společnosti nebo jakékoli jiné straně prostřednictvím internetu nebo jiných zařízení pro komunikaci v síti, telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky. Naše společnost však podniká všechny přiměřené kroky, aby zajistila, že osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány způsobem zaručujícím jejich náležité zabezpečení včetně možné ochrany před neoprávněným či nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 10. Pozastavení obchodování
  Za určitých podmínek obchodování může být úspěšná likvidace pozice obtížná nebo nemožná. K tomu může dojít například v době rychlého pohybu cen, pokud například cena stoupá nebo klesá během jedné obchodovací relace v takovém rozsahu, že podle pravidel příslušné burzy je obchodování pozastaveno nebo omezeno. Uplatnění příkazu Stop Loss nutně nezabrání ztrátám v zamýšlené výši, protože tržní podmínky mohou znemožnit provedení takového příkazu při stanovené ceně. Dále může být za určitých tržních podmínek cena, při které je příkaz Stop Loss proveden, horší než stanovená cena, a výsledné ztráty tak mohou být vyšší, než se předpokládalo.
 11. Rizika třetích stran
  Rozumí se, že naše společnost bez prodlení ukládá jakékoli peníze obdržené od zákazníků na jeden nebo více oddělených účtů (označovaných jako zákaznické účty) u spolehlivých finančních ústavů v Evropském hospodářském prostoru nebo ve „třetí“ zemi. Ačkoli naše společnost uplatňuje při výběru takového finančního ústavu náležitou odbornost a péči tak, jak je uvedeno v našich Obchodních podmínkách, rozumí se, že mohou nastat okolnosti mimo naši kontrolu, a proto naše společnost neodpovídá ani neručí za žádné ztráty na straně zákazníka v důsledku platební neschopnosti nebo jakéhokoli obdobného stavu či selhání finančního ústavu, u kterého jsou peníze zákazníka uloženy.
  Další informace o ochraně a správě peněz zákazníků najdete v Obchodních podmínkách.
 12. Další informace
  1. Práva k podkladovým aktivům
   Zákazník nemá žádná práva ani povinnosti vůči podkladovým aktivům, k nímž se vztahují CFD a jiné transakce na trhu Forex. Zákazník je srozuměn s tím, že transakce CFD nebo „rolling spots“ mohou zahrnovat různá podkladová aktiva, jako jsou akcie, burzovní indexy, měny a komodity. Zákazník také chápe, že kvůli vlivu pákového efektu jsou investice do CFD a „rolling spots“ riskantnější než investice do samotného podkladového aktiva.
  2. Zdanění
   Přestože investice do CFD nezahrnují fyzické dodání souvisejícího finančního nástroje, je třeba podle potřeby zjistit, zda se na vás vztahuje jakákoli daň včetně kolkovného, a za tímto účelem vyhledat nezávislé daňové poradenství.
  3. Požadavky na marži
   Zákazník musí neustále dodržovat požadavek na minimální marži pro své otevřené pozice. Zákazník je odpovědný za sledování zůstatku na svém účtu. Pokud je marže na určitém účtu příliš nízká, může zákazník obdržet výzvu ke vložení dodatečných finančních prostředků. Naše společnost má právo likvidovat některé nebo všechny otevřené pozice vždy, když není uspokojen požadavek na minimálnímarži, což může mít za následek uzavírání pozic zákazníků se ztrátou, za kterou bude odpovídat zákazník.
  4. Střet zájmů
   Naše společnost je protistranou všech transakcí prováděných na základě smlouvy o maržovém obchodování, a proto mohou být zájmy naší společnosti v rozporu se zájmy zákazníků. Nicméně naše společnost se zavazuje k čestnému a spravedlivému jednání v nejlepším zájmu zákazníků. V případě, že zavedená opatření nejsou dostatečná k vyloučení nebo regulaci střetu našich zájmů se zájmy zákazníka, upozorní naše společnost na takový střet zájmů dříve, než bude ve spolupráci s takovým zákazníkem pokračovat. Další informace o střetu zájmů lze nalézt v Obchodních podmínkách.

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou složitými nástroji, které se vyznačují vysokým rizikem rychlé ztráty z důvodu pákového obchodování. 68% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz.

Neinvestujte větší objem finančních prostředků, než o jaký si můžete dovolit přijít. Před rozhodnutím obchodovat byste se měli ujistit, že rozumíte všem souvisejícím rizikům. Podle potřeby vyhledejte nezávislého finančního poradce.


1. Události vyšší moci zahrnují kromě jiného následující: (a) událost nebo okolnost mimo přiměřenou kontrolu naší společnosti včetně požárů, stávek, povstání nebo nepokojů, embarg, havárií, požadavků nebo nařízení jakýchkoli státních orgánů, výpadků počítačů nebo napájení nebo poruch komunikačních linek; (b) jakýkoli čin, událost nebo výskyt (včetně jakékoli stávky, výtržnosti nebo občanského nepokoje, teroristického činu, války, protestní akce, zásahu a nařízení jakéhokoli státního orgánu nebo úřadu), který brání udržování řádného trhu pro jeden nebo více nástrojů pro obchodování, na který se vztahuje smlouva o maržovém obchodování; (c) pozastavení nebo ukončení jakéhokoli trhu nebo zrušení či selhání jakékoli události, na níž naše společnost zakládá svoji nabídku nebo ke které se jakýmkoli způsobem naše nabídka vztahuje nebo uvalení omezení nebo zvláštních či neobvyklých podmínek na obchodování na jakémkoli takovém trhu nebo na takovou událost; (d) výskyt nadměrného pohybu v hodnotě jakékoli transakce a/nebo souvisejícího trhu nebo očekávání (za přiměřeného jednání) výskytu takového pohybu; (e) jakoukoli poruchu nebo selhání přenosových, komunikačních nebo počítačových zařízení, přerušení napájení nebo selhání elektronického či komunikačního zařízení; (f) neplnění závazků ze strany jakéhokoli příslušného dodavatele, zprostředkujícího makléře, zástupce nebo zmocnitele naší společnosti, správce, podsprávce, obchodníka, burzy, zúčtovacího střediska nebo regulační či samoregulační organizace z jakéhokoli důvodu. V důsledku výše uvedených událostí nemusí být naše společnost schopna se řídit pokyny zákazníka při deklarované ceně a příkaz „Stop Loss“ nemůže zaručit omezení jeho ztráty.

Vaše jméno
Zpětné volání
Pošlete telefonní číslo a my vám zavoláme zpět

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.

Varování o riziku: 68% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz. Kompletní varování o riziku.

Varování o riziku: 68% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz. Kompletní varování o riziku.