Upozornění na riziko

 1. Rozsah zveřejnění rizik
  Dokument o zveřejňování informací o riziku je vám poskytnut v souladu se zákonem, který stanoví poskytování investičních služeb, provádění investičních činností, provozování regulovaných trhů a dalších souvisejících trhů, dále jen “MiFID”, na základě toho, že navrhujete obchodování s Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, “společností.”
  Je třeba poznamenat, že dokument o zveřejnění informací o riziku nemůže obsahovat všechna rizika a aspekty obchodování s CFD a jinými spekulativními produkty Forex (např. rolling spot). Musíte zajistit, aby vaše rozhodnutí bylo učiněno na základě informovanosti a přinejmenším byste měli vzít v úvahu následující:
 2. Hlavní rizika spojená s transakcemi s CFD a jinými spekulativními produkty
  Před obchodováním s CFD a jinými spekulativními produkty, jako je rolling spot, je třeba zajistit, abyste pochopili příslušná rizika. CFD a rolling spot jsou produkty využívající pákový efekt; proto mají vyšší riziko vůči vašemu kapitálu ve srovnání s jinými finančními produkty. Hodnota CFD a rolling spot se může v závislosti na tržních podmínkách zvýšit nebo snížit.
  Vzhledem k tomu, že CFD a rolling spot jsou produkty s pákovým efektem, zapojení do takového obchodování nemusí být pro vás vhodné, a proto byste v případě potřeby před investováním měli hledat nezávislou radu. Potenciál zisku musí být vyrovnaný spolu s obezřetným řízením rizik, vzhledem k významným ztrátám, které mohou vzniknout ve velmi krátkém časovém období při obchodování s těmito nástroji.
  Neměli byste začít obchodovat s CFD a/nebo jinými spekulativními produkty Forex, pokud nerozumíte rizikům, které s tím souvisejí.
 3. Kapitálová ztráta
  Pákové produkty, jako jsou CFD a rolling spot, způsobují vysokou míru rizika a mohou vést ke ztrátě veškerého investovaného kapitálu. Je však třeba poznamenat, že společnost Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited působí na ‘základě ochrany před záporným zůstatkem’, což znamená, že nemůžete ztratit více než je vaše počáteční investice. Důležité je upozornění, že taková ochrana před záporným zůstatkem nezajistí vaše peníze v případě rychlých změn tržních cen, které vytvářejí značné poklesy v likviditě. V takové “situaci s abnormálními tržními podmínkami”1 by vaše jmění mohlo být dokonce negativní.
  Zákazník je navíc odpovědný za veškeré finanční ztráty způsobené otevřením pozice za použití přechodně nadbytečné volné marže na obchodním účtu získané v důsledku ziskové pozice otevřené v chybové ceně (Spike) nebo v ceně obdržené v důsledku zjevné chyby, kterou společnost později zrušila, v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o obchodování s marží.
  Kromě toho v případě události vyšší moci2 zákazník rozumí a přijímá riziko možných finančních ztrát.
 4. Vliv pákového efektu
  Za podmínek obchodování s marží mohou i malé pohyby na trhu mít velký dopad na uložené prostředky zákazníka. Je důležité brát v potaz, že všechny účty obchodují s pákou. Klient musí zvážit, že pokud se trh pohne proti němu, může utrpět úplnou ztrátu, která by mohla být větší než uložené finanční prostředky.
  Před investováním do nástrojů obchodování s maržemi nebo do jakékoliv jiné obchodní strategie byste měli jasně porozumět všem rizikům a zajistit, že budete investovat pouze finanční prostředky, které si můžete dovolit ztratit, pokud se trh pohne proti vám.
 5. Úvěrové a insolvenční riziko
  Při obchodování s CFD a rolling spot probíhá transakce mimo burzu (‘OTC’); to znamená, že žádná pozice otevřená u společnosti Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited nemůže být uzavřena s žádným jiným subjektem. Transakce OTC mohou znamenat vyšší riziko ve srovnání s transakcemi na regulovaných trzích, např. tradiční výměny; to je způsobeno skutečností, že v transakcích OTC neexistuje centrální protistrana a každá strana transakce nese určité úvěrové riziko. V důsledku toho jste vystaveni úvěrovému riziku v případě selhání nebo platební neschopnosti společnosti.
  Nesolventnost nebo bankrot společnosti může vést k likvidaci nebo uzavření pozic bez souhlasu zákazníka.’ Za určitých okolností může zákazník dostat zpět skutečná aktiva, která uložil jako záruku, a bude muset přijmout jakékoli dostupné platby v hotovosti nebo jakýmkoli jiným způsobem, který považuje za vhodné.
  Je třeba poznamenat, že segregované fondy zákazníků’ budou podléhat ochraně vyplývající z platných nařízení. Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited se účastní ve fondu pro odškodnění investorů (ICF) pro zákazníky investičních firem regulovaných v Kyperské republice. Zákazníci budou mít nárok na odškodnění podle ICF, pokud společnost není schopna plnit své povinnosti a povinnosti vyplývající z požadavku zákazníka.’ Maximální výše náhrady vyplacené krytým zákazníkům (“žadateli”), která bude považována za vhodnou náhradu, činí dvacet tisíc eur. Uvedené krytí se vztahuje na celkový počet nároků žadatele vůči členu ICF (tj. společnosti) bez ohledu na počet účtů, měnu a místo poskytování služby. Další informace o ICF a pokrytých zákaznících naleznete v následujícím odkazu: http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.
 6. Tržní riziko
  CFD a jiné transakce související s Forexem jsou vystaveny vlivu událostí na trhu, mezi jiným změny v politické a ekonomické situaci země, přírodní katastrofy atd., které mohou podstatně ovlivnit cenu nebo dostupnost daného podkladového aktiva. Na základě podkladů každého kontraktu jste vystaveni různým typům tržního rizika, jako je např. riziko akciového trhu, úrokové tržní riziko, komoditní riziko a devizové tržní riziko.
  Proto musíte před vstupem na tento trh pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň znalostí a zkušeností a také vaši chuť k riziku.
 7. Likvidita
  Některé z podkladových aktiv nemusí být kvůli snížené poptávce po těchto aktivech okamžitě likvidní, a proto nemusí být zákazník schopen získat informace o jejich hodnotě nebo rozsahu souvisejících rizik.
 8. Technické riziko
  Klient je vystaven riziku finanční ztráty, která by mohla vzniknout v důsledku možných selhání systému; výsledkem čehož je, že se příkaz zákazníka’ buď nevykoná podle jeho pokynů, nebo se vůbec neprovede. V případě selhání systému společnost nepřijímá žádnou odpovědnost.
  Následující události by měly být považovány za “chyby systému”:
  1. Selhání, porucha nebo nesprávné použití hardwaru/softwaru ze strany zákazníka nebo společnosti;
  2. Špatné internetové připojení buď na straně zákazníka, nebo společnosti, nebo obojí, nebo přerušení či výpadky přenosu, selhání veřejné elektrické sítě nebo útoky hackerů, přetížení spojení;
  3. Špatná nastavení ’v klientském terminálu;
  4. Zpožděné aktualizace klientského terminálu;
  5. Klient nedodržuje platná pravidla popsaná v uživatelské příručce klientského terminálu a na webových stránkách společnosti.
 9. Obchodní platforma
  Zákazník souhlasí s tím, že jediným spolehlivým zdrojem informací souvisejících s cenou jsou citace uvedené na skutečném/živém serveru; tato služba může být přerušena a v důsledku toho se informace týkající se ceny nemusí dostat k zákazníkovi.
  Zákazník pravidelně čte nabídku Nápověda nebo uživatelskou příručku obchodních platforem.
 10. Sdělení
  Zákazník může být vystaven finančním ztrátám, které mohou být způsobeny skutečností, že zákazník obdržel oznámení zaslané společností se zpožděním nebo vůbec.
  Zákazník bere na vědomí, že nešifrované informace předávané e-mailem nejsou chráněny před neoprávněným přístupem.
  Zákazník je plně odpovědný za soukromí informací obdržených od společnosti a přijímá riziko jakýchkoliv finančních ztrát způsobených neoprávněným přístupem třetí strany k obchodnímu účtu zákazníka.
  Společnost nenese žádnou odpovědnost, pokud třetí osoby získají přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace a osobních údajů, pokud jsou výše uvedené informace předány společnosti nebo případně kterékoli jiné straně prostřednictvím internetu nebo jiných zařízení pro komunikaci v síti, telefonem nebo jinými elektronickými prostředky. Nicméně je třeba poznamenat, že společnost aplikuje všechny přiměřené kroky, aby zajistila, že ’osobní údaje zákazníků budou zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost, včetně možné ochrany před neoprávněným či nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 11. Riziko třetí strany
  Společnost může předat peníze obdržené od zákazníka třetí osobě (např. bance, trhu zprostředkovateli, OTC protistraně nebo clearingovému centru) k držení nebo ovládání za účelem uskutečnění transakce prostřednictvím této osoby nebo s touto osobou nebo k uspokojení povinnosti zákazníka poskytnout zajištění (např. požadavek počáteční marže) v souvislosti s transakcí. Společnost nenese žádnou odpovědnost za žádné jednání nebo opomenutí libovolné třetí strany, jíž bude předávat peníze obdržené od zákazníka.
  Třetí strana, jíž společnost předá peníze zákazníků’, je může držet na souhrnném účtu; a nemusí být možné je oddělit od jiných firemních’ zákazníků ’nebo vlastních peněz. V případě insolvence či jiného libovolného obdobného postupu s ohledem na třetí stranu může společnost mít nezajištěnou pohledávku vůči třetí straně jménem zákazníka a zákazník tak může být vystaven riziku, že peníze přijaté společností od třetí strany budou nedostatečné pro umoření závazků zákazníka s nároky ohledně příslušného účtu. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za vzniklé ztráty.
  Společnost může držet peníze zákazníka v zastoupení zákazníka mimo EHP. Právní a regulační režim vztahující se na jakoukoli takovou úvěrovou instituci se bude lišit od právního řádu na Kypru a v případě platební neschopnosti nebo jakéhokoli jiného obdobného řízení ve vztahu k této úvěrové instituci se s penězi zákazníků může zacházet odlišně než se zachází, pokud byly peníze vedeny u banky na účtu na Kypru nebo v jiné zemi EHP. Společnost neodpovídá za platební neschopnost, jednání nebo opomenutí žádné třetí strany uvedené v tomto odstavci.
  Společnost může vložit zákazníkovy prostředky k uschovateli, kde může mít bezpečnostní zájem, zástavní právo nebo právo zrušení vztahu s ohledem na prostředky.
  Banka nebo broker, s kterým společnost obchoduje, by mohla mít zájmy, které jsou v rozporu se zájmy zákazníka.’
 12. Další zveřejnění
  1. Práva k podkladovým aktivům
   Zákazník nemá žádná práva ani povinnosti týkající se podkladových aktiv vztahujících se k jeho transakcím s deriváty. Zákazník chápe, že transakce CFD / rolling spoty mohou mít různá podkladová aktiva, jako jsou akcie, indexy, měny a komodity. Zákazník také chápe, že vliv pákového efektu činí investice do CFD a rolling spotů riskantnější než investice do samotného podkladového aktiva.
  2. Zdanění
   Přestože investice do CFD nezahrnují fyzické doručení základního finančního nástroje, je třeba v případě potřeby požádat o nezávislé daňové poradenství, aby se zjistilo, zda se na vás vztahuje jakákoli daň, včetně kolkovného.
  3. Investiční účty ’správců
   Společnost Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited nabízí tuto službu, ale nezúčastňuje se na rozhodnutích o řízení a investování na investičních účtech správců.’ Minulé výnosy z investičních’ účtů správců by neměly být používány jako záruka budoucích zisků.
  4. Požadavky na marži
   Zákazník musí vždy dodržovat minimální požadavek na marži na svých otevřených pozicích. Zákazník je odpovědný za sledování zůstatku účtu.’ Zákazník může obdržet výzvu na dodatečné vyrovnání k uložení další hotovosti, pokud je marže v příslušném účtu příliš nízká. Společnost Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited má právo likvidovat některé nebo všechny otevřené pozice vždy, když není zachován požadavek minimální marže, a to může mít za následek uzavření pozic zákazníků ’se ztrátou, za kterou bude zákazník odpovědný.
  5. Pozastavení obchodování
   Za určitých obchodních podmínek může být obtížné nebo nemožné likvidovat pozici. K tomu může dojít například v době rychlého pohybu cen, pokud cena stoupá nebo klesá na jedné obchodní relaci v takovém rozsahu, že je podle pravidel příslušné burzy obchodování pozastaveno nebo omezeno. Umístění příkazu Stop Loss neomezí automaticky vaše ztráty u zamýšlených částek, protože tržní podmínky mohou činit obtížným provádění takových příkazů za smluvní ceny. Navíc za určitých tržních podmínek může být provedení příkazu Stop Loss horší než jeho stanovená cena a realizované ztráty mohou být větší, než se očekávalo.
  6. Střet zájmů
   Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited je protistranou všech transakcí uzavřených v rámci smlouvy o obchodování s marží a jako takové mohou být zájmy Alfa Capital Holdings (Kypr) v rozporu s zájmy zákazníků.’ Nicméně společnost Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited se zavazuje jednat čestně, spravedlivě a v souladu s nejlepším zájmem ’zákazníků. V případě, že zavedená opatření nejsou dostatečná k vyloučení nebo zvládání střetu zájmů týkajících se zákazníka, společnost Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited zveřejní střet zájmů předtím, než provede další jednání se zákazníkem. Další informace o střetu zájmů lze nalézt v obchodních podmínkách.

Kontrakty na vyrovnání rozdílu (CFD) jsou komplexní finanční produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. CFD jsou pákové produkty které jsou splatnými v momentě, kdy zákazník (dále jen “zákazník”, “vy”, “vaše”), zvolí uzavření existující otevřené pozice. Investováním do CFD přijímáte vysoké riziko, které může vyústit ve ztrátu veškerého investovaného kapitálu. Úrok není zaručen.

Zákazník by neměl riskovat více, než je ochoten ztratit. Zákazník by se měl před rozhodnutím obchodovat ujistit, že rozumí všem rizikům. Pokud je to potřeba, může vyhledat nezávislé finanční poradenství.


1. Za neobvyklých tržních podmínek mohou CFD a rolling spoty kolísat rychle a odrážejí nepředvídatelné události, které nemohou být kontrolovány společností ani zákazníkem. Výsledkem je, že společnost nemusí být schopna provést příkazy zákazníka’ za deklarovanou cenu a pokyn ‘Stop Loss’ nemůže zaručit omezení ztráty zákazníka.’ Je třeba poznamenat, že ceny CFD a ceny rolling spot jsou ovlivňovány mimo jiné prováděním vládních, zemědělských, komerčních a obchodních programů a politik a národních a mezinárodních socioekonomických a politických událostí.

2. Událost vyšší moci bude mimo jiné zahrnovat: (a) událost nebo okolnosti mimo přiměřenou kontrolu společnosti, mimo jiné včetně požárů, stávek, povstání nebo nepokojů, embarg, ničení, požadavků nebo předpisů jakýchkoli státních orgánů, výpadků počítačů nebo napájení nebo poruch komunikačních linek; (b) jakýkoli čin, událost nebo výskyt (mimo jiné včetně jakéhokoli stávkového, nepokojového nebo občanského rozkladu, teroristického činu, války, průmyslových akcí, činů a předpisů libovolných vládních nebo jiných orgánů), které brání udržování řádného trhu pro jeden nebo více obchodních nástrojů, pro které se vztahuje dohoda o obchodování s marží; (c) pozastavení nebo ukončení jakéhokoli trhu nebo opuštění nebo selhání jakékoli události, na níž společnost založí, nebo ke které se jakýmkoli způsobem vztahuje, její nabídka nebo uvalení omezení nebo zvláštních nebo neobvyklých podmínek pro obchodování na jakémkoli takovém trhu nebo na takovou událost; (d) výskyt nadměrného pohybu v úrovni jakékoli transakce a/nebo podkladového trhu nebo jeho očekávání (přiměřené jednání) o výskytu takového pohybu; (e) jakékoli porušení nebo selhání přenosových, komunikačních nebo počítačových zařízení, přerušení napájení nebo selhání elektronického nebo komunikačního zařízení; (f) selhání jakéhokoli příslušného dodavatele, zprostředkujícího brokera, zástupce nebo hlavního zaměstnance společnosti, správce, pomocného správce, obchodníka, burzy, zúčtovacího střediska nebo regulační nebo samoregulační organizace z jakéhokoli důvodu k plnění svých povinností.

Varování o riziku: Obchodování s CFD a jinými produkty na bázi spekulací, jako rolling spot forex, je nebezpečné a může způsobit ztrátu veškerého vašeho investovaného kapitálu. Obchodování s pomocí tak složitých nástrojů možná není právě pro vás vhodné. Rozhodně se důkladně seznamte se všemi riziky a neinvestujte více, než kolik jste ochotni ztratit. Kompletní varování o riziku Alfa-Forex si můžete přečíst zde.

Varování o riziku: Obchodování s CFD a jinými produkty na bázi spekulací, jako rolling spot forex, je nebezpečné a může způsobit ztrátu veškerého vašeho investovaného kapitálu. Obchodování s pomocí tak složitých nástrojů možná není právě pro vás vhodné. Rozhodně se důkladně seznamte se všemi riziky a neinvestujte více, než kolik jste ochotni ztratit. Kompletní varování o riziku Alfa-Forex si můžete přečíst zde.

Varování o riziku: Obchodování s CFD a jinými produkty na bázi spekulací, jako rolling spot forex, je nebezpečné a může způsobit ztrátu veškerého vašeho investovaného kapitálu. Kompletní varování o riziku Alfa-Forex si můžete přečíst zde.