Politika ochrany soukromí


 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vydává společnost Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (souhrnně „ACC“, „Společnost“, „my“, „nám“ nebo „naše“) a vztahují se na fyzické osoby, které jsou aktuálními nebo potenciálními zákazníky ACC nebo vystupují jako pověření zástupci právnických osob nebo fyzických osob, které jsou aktuálními nebo potenciálními zákazníky ACC nebo jsou řediteli či skutečnými vlastníky právnických osob, které jsou aktuálními nebo potenciálními zákazníky ACC  (souhrnně „vy“, „vaše“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na fyzické osoby, které v minulosti byly se společností ACC v obchodním vztahu.
 2. Společnost ACC respektuje vaše soukromí a zavazuje se nakládat s vašimi osobními údaji transparentně a bez narušení integrity. Při zpracovávání osobních údajů poskytnutých z vaší strany se společnost ACC řídí ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) č. 2016/679 („GDPR“, General Data Protection Regulation) a veškerými zákony a nařízeními o ochraně dat platnými v Kyperské republice. Společnost ACC jedná na základě nařízení GDPR jako správce vašich osobních údajů, což znamená, že samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích pro zpracovávání vašich osobních údajů.
 3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů uvádějí, kromě dalšího, informace o následujících klíčových oblastech:
     a.   kategorie osobních údajů, které společnost ACC shromažďuje a zpracovává, a účely takového zpracovávání;
     b.   právní rámec zpracovávání vašich osobních údajů;
     c.   příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů;
     d.   zásady vztahující se ke zpracovávání vašich osobních údajů;
     e.   vaše práva v rámci platné legislativy a vysvětlení možností uplatňování těchto práv.
 4. For the purposes of this Policy, personal datameans any information relating to you that identifies you, directly or indirectly. Processingmeans any operation or set of operations which is performed on personal data, such as collection, recording, storage, use, disclosure, erasure or destruction.

Kdo jsme

 1. ACC je licencovaná investiční společnost registrovaná na Kypru pod registračním číslem HE78416 a regulovaná kyperskou Komisí pro cenné papíry a burzy („CySEC“) pod licenčním číslem 025/04. Registrované místo podnikání společnosti ACC je na adrese 5, Themistokli Dervi, Elenion Building, 2. poschodí, 1066, Nikósie, Kypr.
 2. Komise CySEC udělila ACC oprávnění k provozování určitých investičních operací ve Spojeném království prostřednictvím její londýnské pobočky Alfa Capital Markets („ACM“), která je registrovaná u FCA. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí i pro společnost ACM.
 3. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracovávání osobních údajů ze strany společnosti ACC, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to zasláním e-mailu na adresu: GDPR_dpo@alfacapital.com.cy nebo zasláním dopisu na adresu 3, Themistoklis Dervis Street, Julia House, 4. poschodí, 1066, Nikósie, Kypr.

Shromažďování osobních údajů

 1. Chcete-li si u společnosti ACC zaregistroval osobní účet, je nutno předat následující osobní údaje:
     a.   osobní údaje jako vaše jméno, datum a místo narození, občanství, národnost, adresa bydliště, číslo pasu / občanského průkazu, údaje FATCA/CRS (daňová rezidence, DIČ), kontaktní údaje (telefon, e-mail), údaje o bankovním účtu, zaměstnání a informace o tom, zda zastáváte / zastával/a jste významnou veřejnou funkci (pro PEP);
     b.   finanční údaje, např. příjem, zdroj příjmů a cíle investování;
     c.   dokumenty potvrzující vaši totožnost a státní příslušnost, např. cestovní pas nebo občanský průkaz, účty za energie/vodu/plyn a výpisy z bankovního účtu.

 2. Můžeme také shromažďovat a zpracovávat osobní údaje z veřejných zdrojů (např. odboru registru společností a správce konkurzní podstaty, tisku, internetu) i zdrojů pro řízení rizik, např. databáze World-Check.

Údaje neplnoletých

 1.  Společnost ACC neposkytuje služby neplnoletým ani nezpracovává žádné osobní údaje vztahující se k neplnoletým, přičemž slovo „neplnoletí“ označuje jednotlivce mladší osmnácti (18) let.

Právní rámec zpracovávání vašich osobních údajů

 1. Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem, čestně a transparentním způsobem na následujících základech:
     a.   Z důvodu plnění smlouvy
  Zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné z hlediska plnění smlouvy, konkrétně smluv o obchodování, jichž jste smluvní stranou, nebo za účelem podnikání kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy. Abychom vám mohli poskytovat investiční služby a spravovat náš vztah, potřebujeme shromáždit určité údaje o vaší totožnosti, finanční situaci a cílech investování.
     b.   Z důvodu splnění právních povinností
  Zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné z důvodu splnění právních povinností vyplývajících z řady zákonů, které se na činnosti společnosti ACC vztahují, např. evropské Směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID II“) a souvisejícího Zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích Kyperské republiky, evropské a kyperské legislativy zaměřené na zamezení využívání finančního systému pro účely praní špinavých peněz nebo financování terorismu, Společného standardu oznamování („CRS“), Nařízení o zneužívání trhu („MAR“), Nařízení o infrastruktuře evropských trhů („EMIR“) a Dohody o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku s ohledem na USA (FATCA). Splnění těchto právních povinností vyžaduje, kromě jiného, postupy a procesy pro ověřování totožnosti, kontrolní mechanismy zamězující praní špinavých peněz, uchovávání osobních údajů po určité časové období, zveřejnění osobních údajů pro potřeby dohledových a dalších regulačních a veřejných úřadů apod.
     c.   Pro účely legitimních zájmů ze strany společnosti ACC
  Zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné pro účely legitimních zájmů ze strany společnosti ACC, pokud tyto zájmy neporušují vaše zájmy, základní práva a svobody. K těmto legitimním zájmům patří obchodní a komerční zájmy a k příkladům odpovídajících činností spojených se zpracováváním patří: příprava vaší obhajoby při soudních přích, zamezení podvodům a činnostem zaměřených na praní špinavých peněz a další vývoj a marketing produktů a služeb.

Vaše povinnost poskytnout nám vaše osobní údaje

 1. Poskytnutí vašich osobních údajů představuje nutný požadavek pro uzavření smlouvy se společností ACC a jako klient společnosti ACC budete mít zákonnou a smluvní povinnost poskytnout osobní údaje uvedené v oddíle 7 těchto Zásad ochrany osobních údajů a průběžně zajišťovat jejich aktuálnost a přesnost. V případě neposkytnutí těchto údajů nebudeme moci zahájit náš obchodní vztah ani v něm pokračovat, protože nebudeme moci plnit naše právní povinnosti.

Příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů

 1. Je možné, že během plnění vašich zákonných a smluvních povinností a pro legitimní obchodní účely budou vaše osobní údaje předány:
     a.   dohledovým a jiným regulačním a veřejným úřadům, pokud o to požádají nebo kde taková povinnost existuje. K takovým úřadům patří například kyperská Komise pro cenné papíry a burzy, Jednotka pro boj proti praní špinavých peněz (MOKAS) či úřady pro vyšetřování trestných činů;
     b.   jiným subjektům v rámci skupiny Alfa Group;
     c.   auditorům, právníkům, konzultantům a jiným externím poradcům společnosti ACC, a to na základě dohod o zachování mlčenlivosti;
     d.   nezávislým zpracovatelům, např. poskytovatelům platebních služeb, společnostem, které nám pomáhají s efektivním poskytováním služeb díky nabízení odborných technických služeb, řešení a podpory, společnostem zabývajícím se uchováváním souborů a složek a správou záznamů.
  Všichni zpracovatelé údajů, kterým svěříme zpracovávání osobních údajů naším jménem, jsou smluvně vázáni dodržovat ustanovení nařízení GDPR.

Přenosy osobních údajů v mezinárodním měřítku

 1. Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do třetích zemí (tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor), příjemcům uvedeným v oddíle 12 výše a v souvislosti s účely uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme přenášet do zemí, kde mohou platit jiné zákony a požadavky na dodržování ochrany údajů. Zpracovatelé v třetích zemích však při zpracovávání vašich osobních údajů mají povinnost dodržovat evropské standardy ochrany údajů. V případech, kdy vaše osobní údaje přenášíme do třetích zemí, to provádíme na základě standardních smluvních ustanovení přijatých Evropskou komisí.

Zásady vztahující se ke zpracovávání vašich osobních údajů

 1. Zavedli jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající zabezpečení vašich osobních údajů, a to včetně ochrany proti neoprávněnému nebo protiprávnímu zpracování a proti náhodné ztrátě, zničení nebo poškození údajů. Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou přesné a, pokud to je nutné, vždy aktuální. Čas od času vás můžeme požádat o potvrzení přesnosti vašich osobních údajů. Podnikáme veškeré odpovídající kroky k zajištění toho, že vaše osobní údaje, které nejsou přesné, byly v souvislosti s účely, pro které jsou zpracovávány, bezodkladně vymazány nebo opraveny. Také se ujišťujeme, že veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, jsou dostatečné, relevantní a omezené na nezbytnou míru v souvislosti s účely, pro které jsou zpracovávány.

Období, po které budou vaše osobní údaje uloženy

 1. Pokud kompetentní úřad nevyžaduje jinak, vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu a pět (5) let po ukončení našeho obchodního vztahu v souladu s ustanoveními evropské a kyperské legislativy zaměřené na zamezení využívání finančního systému pro účely praní špinavých peněz nebo financování terorismu, evropské Směrnice o trzích finančních nástrojů („MiFID II“) a souvisejícího Zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích Kyperské republiky. Pokud vaše údaje nemůžeme z právních či regulačních důvodů vymazat, můžeme je uchovávat po delší dobu. Uchovávání údajů není omezeno časem obzvláště v případech probíhajících soudních řízení nebo vyšetřování ze strany orgánu veřejné správy, a to za předpokladu, že v daném případě byla Společnost o probíhajícím soudním řízení nebo vyšetřování ze strany orgánu veřejné správy informována během výše popsaného období povinného uchovávání.

Vaše práva

 1. V souvislosti s vašimi osobními údaji, které kontrolujeme a zpracováváme, máte následující práva:
     a.   právo požádat o přístup k vašim osobním údajům nebo získání jejich kopií a o informace ohledně zpracovávání těchto osobních údajů;
     b.   právo požádat o opravu veškerých nepřesných osobních údajů, které se vás týkají;
     c.   právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud k tomu jsou legitimní důvody nebo není zásadní důvod k tomu, abychom vaše osobní údaje dále zpracovávali;
     d.   právo podat námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které probíhá na základě legitimního zájmu společnosti ACC, a to v souvislosti s vaší danou situací. Vaše osobní údaje již nebudeme dále zpracovávat, pokud nepředložíme přesvědčivé legitimní důvody ke zpracovávání, které by byly silnější než vaše zájmy, práva a svoboda, nebo za účelem ustanovení, realizace nebo ochrany právních nároků. Máte také právo podat námitku v případech, kdy vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě ukončíme zpracovávání vašich osobních údajů pro tyto účely;
     e.   právo požádat o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud platí jeden z následujících bodů: i) vaše osobní údaje nejsou přesné a musíme zastavit jejich zpracovávání do doby, než je ověříme, ii) vaše osobní údaje byly použity protiprávně, iii) vaše osobní údaje již pro účely zpracovávání nepotřebujeme, ale chcete, abychom je dále uchovávali pro případné použití během soudních řízení, a iv) již jste podal/a námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů a čekáte, zda potvrdíme, že pro zpracovávání vašich údajů máme legitimní důvody;
     f.   právo nechat přenést svoje osobní údaje k jinému správci, a to v možném a relevantním rozsahu;
     g.   právo stáhnout svůj souhlas, což platí v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě udělení souhlasu z vaší strany. Upozorňujeme, že jakékoli stažení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání na základě souhlasu, než byl z vaší strany stažen;
     h.   právo podat stížnost ohledně zpracovávání vašich osobních údajů z naší strany. Stížnost můžete podat po vyplnění formuláře stížnosti ( https://alfaforex.com/en/about/documents). Máte-li pocit, že jsme na vaše obavy nezareagovali správně, máte právo podat stížnost Úřadu komisaře pro ochranu osobních údajů Kyperské republiky. Informace o podání stížnosti naleznete na webových stránkách úřadu ( http://www.dataprotection.gov.cy).

Automatické rozhodování a profilování

 1. Rozhodnutí vstoupit s vámi do obchodního vztahu nevychází z automatizovaného zpracovávání vašich osobních údajů. Některé vaše údaje můžeme zpracovávat automaticky, abychom vyhodnotili určitá osobní hlediska související s vámi (profilování), což nám pomůže při plnění smlouvy s vámi, a to v následujících případech:
     a.   Posouzení přiměřenosti: S použitím odpovědí, které uvedete v online dotazníku pro klienty značky Alfa-Forex, která je ve vlastnictví společnosti ACC, náš systém posoudí míru přiměřenosti služby nebo produktu na základě vašich znalostí a zkušeností. V případě, že se Společnost na základě výsledků posouzení přiměřenosti rozhodně, že služba nebo produkt nejsou pro vás přiměřené, může odmítnout poskytovat vám danou službu nebo produkt.
     b.   Posouzení vhodnosti Při poskytování investiční služby správy portfolia nebo investičního poradenství Společnost musí získat nezbytné informace o znalostech, zkušenostech, finanční situaci, investičních cílech klienta nebo potenciálního klienta a jeho schopnosti vyrovnat se se ztrátami, aby mu mohla doporučit služby a produkty, které jsou pro něj vhodné. S použitím odpovědí, které uvedete v online dotazníku pro klienty, náš systém automaticky vyhodnotí vhodnost daných služeb a produktů.
     c.   Sledování účtů a transakcí klientů: Informace získané v procesu náboru se porovnávají se skutečnou aktivitou během obchodování, s vklady finančních prostředků a jejich výběry. Posuzování údajů, včetně sledování transakcí, se provádí v kontextu boje proti praní špinavých peněz a podvodům.

Přímý marketing 

 1. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat proto, abychom vás mohli kontaktovat, zejména e-mailem, a poskytovat vám informace ohledně produktů a služeb, které by vás mohly zajímat. Upozorňujeme, že v souladu s platným zákonem může být zpracovávání osobních údajů pro potřeby přímého marketingu považováno jako jejich zpracovávání pro účely legitimních zájmů Společnosti. Pokud si však nepřejete dostávat od nás marketingové zprávy, můžete to kdykoli zrušit po kontaktování kontaktní osoby ve společnosti ACC, s níž běžně komunikujete, případně po zaslání e-mailu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Po zrušení odběru vám již nebudeme posílat žádné propagační e-maily, ovšem budeme vás i nadále kontaktovat v míře nutné pro účely vámi požadovaných služeb.

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

 1. Společnost může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdokoli změnit. Zásadní změny vám budou oznámeny, ovšem je nanejvýš vhodné periodicky si tyto Zásadáy ochrany osobních údajů pročítat a udržovat tak informovanost o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme.

Soubory cookie

 1. Soubor cookie je krátká informace uložená ve vašem počítači nebo mobilním zařízení webovou stránkou, kterou navštívíte. Soubory cookie vám pomáhají efektivně se orientovat na webové stránce a nám pomáhají pochopit styl a směřování návštěvníka. Více informací o tom, jak soubory cookie používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.
Vaše jméno
Zpětné volání
Pošlete telefonní číslo a my vám zavoláme zpět

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Przeczytaj pełne ujawnienie ryzyka.

Varování o riziku: 68% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz. Kompletní varování o riziku.

Varování o riziku: 68% retailových investorů utrpí ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD, a zda si můžete dovolit akceptovat vysoké riziko ztráty peněz. Kompletní varování o riziku.